Trapestin logo

Tietosuojaseloste

Evästeet 

Käyttämällä sivustoa suostut sivujen toiminnan kannalta välttämättömille evästeille. 

Evästeet ovat datapalasia, jotka tallentuvat käyttäjän laitteellee verkkosivustolla vieraillessa. Sivustolla käytetyt evästeet ovat anonyymeja eikä kävijää pystytä niiden avulla yksilöimään. 

 

Google Analytics 

Sivustolla käytetään Google Analytics työkalua, jonka avulla pystymme tarkastelemaan sivuston kävijämääriä ja mistä sivustolle on tultu. Analytics käyttää evästeitä tämän tiedon keräämiseen. Jos käytät sivustoa ja hyväksyt evästeet niin Google Analytics saattaa tallentaa kävijästä seuraavia tietoja: 

 • IP-osoite anonymisoituna 
 • Käyttäjän sijainti: Maa, Kaupunki, likimääräinen sijainti 
 • Vierailun ajankohta ja aikavyöhyke 
 • Käynnin aikana avatut Trapesti.fi:n alasivut ja tiedostot 
 • Mistä osoiteesta / Miltä sivustolta kävijä saapui Trapesti.fi sivulle 
 • Yleistietoa käyttäjän laitteesta: Resoluutio, laitetyyppi, käytetty selain, selaimen kieli 

 

Trapesti Oy:n tietosuojaseloste ja rekisteriselosta 

Laatimispäivä: 21.11.2023 

 

1.  Rekisterin nimi: 

 • Asiakasrekisteri 
 • Sähköpostit ja sähköpostiarkistot 

 

2.  Rekisterinpitäjä  

Nimi: Trapesti Oy  

Y-tunnus: 1810435-0  

Osoite: Yliopistokatu 9, 90570, Oulu  

Puhelinumero: 0400 714 636  

Sähköpostiosoite: info@trapesti.fi

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja: Eemeli Nevala, info@trapesti.fi

 

3.  Rekisterin käyttötarkoitus  

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakkaiden tilaamien palveluiden tuottamiseen ja toimittamiseen. Asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen (Esim. laskutus ja reklamaatiot). 

 

4.  Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Huolehdimme aina siitä, että meillä on lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelylle ja säilyttämiselle. 

 

5.  Rekisterin tietosisältö  

Asiakkaista voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja asiakasrekisteriin: nimi, yritys, y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, titteli, suostumustiedot, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, asiakaspalautetiedot, tilaus-, laskutus-, ja toimitusehdot ja sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot. 

Sähköposteja ja sähköpostiarkistot sisältävät sähköpostikeskusteluja, liitetiedostoja ja sähköpostiosoitteita. Sähköpostirekisterin ylläpitämiseen käytettään Google Workspace, Microsoft Office 365 ja F-Solutions webmail palveluita. Sähköpostirekistereiden omistajaorganisaatiot Trapesti Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu ja F-Solutions Oy voivat painavasta syystä, tarpeen mukaan ja luottamuksellisesti päästä käsiksi sähköposteihin ja sähköpostiarkistoon. 

 

6.  Säännönmukaiset tietolähteet  

Keräämme asiakasta koskevia henkilötietoja pääasiassa henkilökohtaisen kontaktin kautta, joko yhteydenottojen yhteydessä tai palveluidemme käytön ja toimituksen yhteydessä. Saatamme kerätä asiakkaita koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä, kuten PRH:lta ja sosiaalisen median kanavat. Tietoja kerätään myös Google Analytics-analytiikkatyökalun avulla.  

 

7.  Tietojen säilytysaika  

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Henkilötietoja säilytetään myös niin kauan, kun niitä tarvitaan lainsäädännössä vaadittujen toimenpiteiden täyttämiseksi. 

 

8.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään. Huomioitavaa on, että tietoja käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöstöön kuuluvat henkilöt, jotka perustellusta syystä tarvitsevat näitä tietoja työssään. Tietoja saatetaan luovuttaa luottamuksellisesti yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Tällaisia tapauksia on esimerkiksi tilintarkastustoimiston toimenpiteet. Yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, ohjeidemme mukaisesti ja vain sovittujen, lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi. Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain sovittujen, lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olemme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.  

 

9.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja saatetaan säilyttää EU:n ja ETA:n ulkopuolella. 

Osa Trapestin käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käytössä olevat palveluntarjoajat: 

 • Google 
 • Microsoft 
 • DocuSign 
 • Zoner Oy
 • F-Solutions Oy

 

10.  Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto on suojattu pitämällä näitä lukitussa tilassa, lukituissa kaapeissa. 
ATK:lla olevat henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurein, virustorjuntaohjelmin, tiimikohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoihin pääsy on ainoastaan Trapesti Oy:n valtuuttamilla henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. 

 

11.  Millaisia oikeuksia sinulla on? 

11.1 Oikeus saada pääsy tietoihin 

Jokaisella on oikeus tietää, mitä̈ häntä̈ koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Voit pyytää meiltä tietosi tarkastettavaksi kohdan 12. mukaisella tavalla. 

 

11.2 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi) 

Trapesti Oy poistaa, oikaisee tai täydentää̈ käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai asiakkaan pyynnöstä. 

 

11.3 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Asiakkaalla on oikeus vaatia henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamisesta esimerkiksi silloin, kun hän kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden ja vaatii henkilötietojensa oikaisua tai poistoa. Tällöin kyseisiä henkilötietoja saa vain säilyttää, ei käsitellä muutoin. Käsittelyn rajoittaminen varmistetaan teknisin toimenpitein.  

Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, Trapesti ilmoittaa siitä asiakkaalle. 

 

11.4 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. 

 

11.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Siltä osin, kun asiakas on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään asiakkaan antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, asiakkaalla on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 

11.6 Suostumuksen peruuttaminen 

Mikäli henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumukseen perustuen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Trapesti Oy:lle. Voit peruuttaa suostumuksesi kohdan 12. kuvaamalla tavalla. 

 

11.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

 

12.  Oikeuksia koskevat pyynnöt 

Rekisteriin liittyvät kyselyt ja pyynnöt voi toimittaa henkilökohtaisesti tai sähköpostilla. Trapesti vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.  

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.